AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit LONDONSHOP iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Persoonlijke gegevens 

Wanneer u besluit tot een aankoop zullen wij een aantal gegevens van u vragen teneinde uw bestellingen zo snel mogelijk af te kunnen handelen. Alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden. Geen van uw gegevens wordt gebruikt of verstrekt aan derden en blijft uitsluitend beschikbaar voor administratieve doeleinden. 

Bescherming van uw privacy

Het recht op privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is een grondwettelijk recht van iedereen. Om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal verplichtingen vastgesteld voor organisaties en bedrijven die persoonsregistraties bijhouden. De wet bepaalt onder andere dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht hebben de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. 
LONDONSHOP leeft volledig de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens na met betrekking tot het verwerken van deze persoonlijke gegevens. De wet van 06 juli 2000 vervangt de Wet Persoonsregistraties in navolging van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren. 

Uw gegevens 

Wanneer u besluit tot aankoop in onze online shop vragen wij de volgende gegevens, dit om uw order snel en betrouwbaar te verwerken. 

Uw e-mail adres: dit dient om direct een orderbevestiging te kunnen sturen, teneinde de overeenkomst tussen u en LONDONSHOP tot stand te brengen. 
Uw familienaam en voornaam / uw bedrijfs- en/of firmanaam. 
Uw correspondentieadres, tevens leverings- en factuuradres. 
Uw telefoonnummer: in geval van eventuele problemen met uw bestelling bij kan onze afdeling service u snel op de hoogte brengen. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (u als klant) en LONDONSHOP als verkoper opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze artikelen.