ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Londonshop.nl Op al onze transacties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Producten
Londonshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

Alle artikelen die door Londonshop.nl worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk beschreven. Alle artikelen zijn 100% authentiek. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Londonshop.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Levering
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Londonshop.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Londonshop.nl kunnen worden uitgesloten. Londonshop.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

Leveringstermijn
De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 7 werkdagen indien voorradig. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Londonshop.nl overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Londonshop.nl te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of brief aan Londonshop.nl te melden.

Retourneren
Londonshop.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan van Londonshop.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 

Londonshop.nl geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden over de maat of kwaliteit van het desbetreffende artikel. U hebt hiervoor 14 dagen de tijd, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
  • - niet gedragen of gebruikt
  • - originele kaartjes dienen nog aan het artikel te zitten
  • - product dient goed verpakt en  in de originele verpakking geretourneerd te worden.

Indien de geretourneerde artikelen aan alle voorwaarden voldoen, zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, het geld terugstorten op uw rekening.

Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Londonshop.nl zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met PostNL. De verantwoordelijkheid tijdens een retourzending is volledig voor de verzender. Wij zullen alles in het werk te stellen om uw bestelling als nog naar wens te verwerken.

Garantie

Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt Londonshop.nl haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Hierbij leveren de leveranciers hoogwaardige en kwalitatief goede producten. Londonshop.nl zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

Contact informatie
Londonshop
Ereprijs 42
8935 JJ Leeuwarden
KVK: 01083816
BTW nummer: NL807011770B01